Regulamin


REGULAMIN POBYTU W OŚRODKU POKOJE GOŚCINNE I DOMKI „DANUTA”


1.

  1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie ośrodka Pokoje gościnne i domki "Danuta" ( zwanego dalej „PG Danuta”) i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi przez zameldowanie się, jak również dokonanie rezerwacji i zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w PG Danuta

  2. Dokonując czynności wymienionych w zdaniu poprzednim, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

2.

Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie PG Danuta

3.

Pokoje oraz domki w PG Danuta wynajmowany na doby.

4.

Doba hotelowa trwa od godz. 15:00 do godz. 12:00 dnia następnego.

5.

Jeśli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedna dobę.

6.

Życzenie przedłużenia pobytu, poza okres wskazany w dniu przybycia Gość powinien zgłosić niezwłocznie. PG Danuta uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę dostępności pokoi.

7.

PG Danuta zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa, w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy okres pobytu oraz w przypadku nieprzestrzegania lub naruszenia przez Gościa Regulaminu.

8.

W przypadku wcześniejszej rezerwacji, Gość zobowiązany jest do wpłaty zadatku w terminie 7dni od dnia jej dokonania w wysokości 30% ogólnej kwoty pobytu. Osobom nie posiadającym rezerwacji potwierdzonej wpłaconym zadatkiem, PG Danuta nie gwarantuje zakwaterowania. Pozostałą do zapłaty kwotę należy wpłacić najpóźniej w dniu przyjazdu podczas zameldowania w PG Danuta.

9.

  1. Rezerwacji można dokonać telefonicznie.

  2. Rezerwację uważa się za potwierdzoną po dokonaniu przedpłaty w wysokości 30% ceny pobytu, na rachunek bankowy PG Danuta nie później niż w ciągu 5 dni od dnia otrzymania rezerwacji.

  3. W przypadku rezerwacji przez Gościa pobytu, który ma rozpocząć się w terminie krótszym niż 5 dni od dnia dokonania rezerwacji, przedpłatę należy uiścić najpóźniej następnego dnia po dokonaniu rezerwacji.

  4. Brak przedpłaty w uzgodnionym terminie skutkuje automatycznym anulowaniem rezerwacji, bez konieczności zawiadamiania o tym Gościa.

  5. Niestawienie się Gościa do godz. 19.00 w dniu przyjazdu oraz brak informacji o późniejszym przyjeździe, jest równoznaczne z anulowaniem rezerwacji i możliwością wynajęcia pokoju innemu Gościowi.

10.

Goście zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe. W celu potwierdzenia tożsamości, Gość ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią (Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych).

11.

Przed rozpoczęciem pobytu, Gość ma prawo zrezygnowania z niego. Oświadczenie o rezygnacji z pobytu Gość jest zobowiązany złożyć w formie pisemnej. Datą złożenia rezygnacji jest dzień jej wpływu do PG Danuta.


W przypadku rezygnacji z pobytu, wpłacony wcześniej zadatek:

  1. podlega zwrotowi w 100% jeżeli rezygnacja nastąpi na 60 dni lub wcześniej przed planowanym przyjazdem

  2. podlega zwrotowi w 50% jeżeli rezygnacja nastąpi między 30 a 60 dniem przed planowanym pobytem

  3. przepada na rzecz PG Danuta jeżeli rezygnacja nastąpi w terminie krótszym niż 30 dni przed planowanym pobytem.

12.

PG Danuta świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. Wszelkie zastrzeżenia i reklamacje dotyczące jakości usług, Gość powinien zgłaszać, jak najszybciej właścicielowi.

13.

PG Danuta nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione przez Gościa w pokoju.

14.

PG Danuta nie ponosi także odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie samochodu lub innego pojazdu Gościa pozostawionego na terenie ośrodka.

15.

Wyjazd i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony.

16.

Ze względu na komfort naszych Gości, w pokojach obowiązuje zakaz palenia

17.

Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych PG Danuta powstałe z jego winy lub winy odwiedzających go osób. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice.

18.

Gość przywożący ze sobą psa lub inne zwierzę domowe (po uprzednim uzgodnieniu z właścicielem obiektu) obowiązany jest zachować wszelkie środki bezpieczeństwa, ażeby zwierzę nie zagrażało innym Gościom, w szczególności zwierzę powinno być prowadzone na smyczy i mieć założony kaganiec. Pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez zwierzę ponosi jego właściciel bądź osoba, pod której opieką pozostaje ono w obiekcie.

19.

Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

20.

Osoby nie zameldowane w PG Danuta mogą przebywać w pokoju Gościa od godziny

10.00 do godziny 20.00

21.

W PG Danuta obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do godziny 7.00.

22.

Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, czajników elektrycznych, żelazekelektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia PG Danuta.

23.

PG Danuta może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu naruszył niniejszy Regulamin, np. wyrządzając szkodę w mieniu PG Danuta lub innych Gości albo zakłócając ich wypoczynek, czy narażając zdrowie lub życie innych Gości jak również pracowników PG Danuta, tudzież innych osób przebywających w PG Danuta bądź poprzez swoje działanie lub zaniechanie naruszył lub zakłócił funkcjonowanie PG Danuta.